Bên mua bảo hiểm là cá nhân hay tổ chức?

191 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Theo luật Kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm vừa là tổ chức, vừa là cá nhân có nguyện vọng tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Nếu chủ thể là một tổ chức thì phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Trường hợp là cá nhân mua bảo hiểm nhân thọ thì bắt buộc phải đủ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống tại Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, cá nhân là người có yêu cầu bảo hiểm, chịu trách nhiệm đóng phí bảo hiểm, cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng.

Nghề Bảo Hiểm .Net Asked question April 21, 2022
Add a Comment
Write your answer.