Có sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào có thể khắc phục hay hạn chế được tác động của việc đồng tiền mất giá hay không?

138 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Lạm phát, đồng tiền mất giá…là những yếu tố mà chúng ta không thể kiểm soát được. Tại Việt Nam, bảo hiểm nhân thọ cũng không có sản phẩm nào có thể giúp khách hàng khắc phục tác động của việc đồng tiền mất giá.

Tuy nhiên, qua tư vấn của các đại lý chuyên nghiệp và tính linh hoạt trong thiết kế sản phẩm, bảo hiểm nhân thọ có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, dù tiền có mất giá hay không.

  • Khi tư vấn giải pháp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng, các đại lý chuyên nghiệp sẽ dựa vào mục tiêu mà khách hàng muốn đạt được trong tương lai (thí dụ có một khoản tiền nhất định vào một thời điểm nhất định trong tương lai để cho con đi du học) để cùng khách hàng tính toán và lựa chọn sản phẩm cũng như số tiền bảo hiểm phù hợp. Số tiền bảo hiểm này đã phải tính đến cả những yếu tố mất giá của đồng tiền cũng như chi phí có thể tăng lên trong tương lai.
  • Nhờ tính linh hoạt trong thiết kế sản phẩm, trong quá trình tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể tăng số tiền bảo hiểm hoặc thay đổi lựa chọn quyền lợi để phù hợp hơn với sự thay đổi, kể cả thay đổi về nhu cầu hay thay đổi do ảnh hưởng của đồng tiền mất giá.
  • Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm cũng có các sản phẩm có Số tiền bảo hiểm tăng dần qua các năm, theo một tỉ lệ cố định dựa trên Số tiền bảo hiểm gốc (Số tiền bảo hiểm làm căn cứ tính phí bảo hiểm).

Ví dụ: Sản phẩm An Tâm Bảo Phí của AIA, bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2, Số tiền bảo hiểm sẽ được tăng 2% mỗi năm tính trên Số tiền bảo hiểm gốc vào đúng Ngày kỷ niệm hợp đồng hàng năm.

Nguồn: AIA – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net Changed status to publish April 18, 2022
Add a Comment
Write your answer.