Có thể tạm ứng từ giá trị hợp đồng?

256 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Nếu gặp khó khăn trước mắt về tài chính, khách hàng có thể tạm ứng từ chính hợp đồng bảo hiểm với mức tạm ứng tối đa là 80% giá trị hợp đồng.

Ví dụ: Giả sử giá trị hợp đồng hiện tại là 50 triệu đồng, nếu khách hàng không nợ công ty, có thể vay: 80% x 50 = 40 triệu đồng; nếu khách hàng đang nợ công ty 10 triệu đồng, thì vay được: 80% x [50-(10+ lãi của khoản nợ)].

Nghề Bảo Hiểm .Net Asked question April 20, 2022
Add a Comment
Write your answer.