Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực có thể khôi phục lại được không?

308 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Có rất nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ nhưng quên đóng phí, hoặc không đủ khả năng đóng phí trong thời hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ sẽ dẫn đến trường hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị mất hiệu lực. Vậy với những trường hợp nào, hợp đồng bảo hiểm có thể khôi phục lại được.

Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực trong những trường hợp nào?

Phí bảo hiểm đến hạn (đối với sản phẩm bảo hiểm truyền thống) hoặc phí bảo hiểm giúp tăng giá trị tài khoản hợp đồng lớn hơn không đồng (0đ) (đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung) không được đóng trong thời gian gia hạn đóng phí. Khoản Tạm ứng tiền mặt và lãi phát sinh vượt quá giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm. Khoản vay đóng phí bảo hiểm tự động (APL) và lãi phát sinh vượt quá giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.

Khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm là gì?

Khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm được quy định tại Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng. Khôi phục hiệu lực Hợp đồng cho phép Bên mua Bảo hiểm tiếp tục Hợp đồng sau khi bị mất hiệu lực nếu Bên mua Bảo hiểm và Người được Bảo hiểm đáp ứng các điều kiện về khôi phục hiệu lực Hợp đồng và yêu cầu khôi phục được Công ty chấp thuận bằng văn bản.

Theo quy định, Bên mua Bảo hiểm có quyền yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Hợp đồng bị mất hiệu lực.

Khách hàng có thể đề nghị khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản theo mẫu của công ty tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng tạm thời mất hiệu lực và nộp lại các khoản phí bảo hiểm và lãi chậm đóng.

Các bước khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm

  1. Khách hàng gửi yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng kèm theo toàn bộ thông tin đến công ty bảo hiểm,
  2. Thanh toán đẩy đủ Các khoản phí quá hạn, Nợ & Lãi tính theo mức lãi suất do công ty bảo hiểm quy định và công bố…
  3. Cung cấp các bằng chứng về tình trạng sức khoẻ của người được bảo hiểm và đáp ứng điều kiện được bảo hiểm của công ty.

Lưu ý:

  • Thời gian yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực
  • Thời điểm khôi phục hiệu lực hợp đồng chưa đến ngày đáo hạn hợp đồng
  • Người được bảo hiểm phải còn sống vào thời điểm công ty chấp thuận việc khôi phục hiệu lực hợp đồng

Nguồn: Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net Changed status to publish April 21, 2022
Add a Comment
Write your answer.