Người mắc bệnh có được mua bảo hiểm nhân thọ không?

205 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Người mắc bệnh vẫn được mua bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm nhưng sẽ kèm theo những điều khoản điều kiện kèm theo. Người mua bảo hiểm nếu đồng ý thì công ty bảo hiểm mới bán bảo hiểm nhân thọ cho. Lúc này, người có nhu cầu mua bảo hiểm có thể lựa chọn các hình thức:

  • Mua bảo hiểm với mức phí chuẩn tương ứng với bệnh đang mắc phải theo quy định của công ty bảo hiểm.
  • Chấp nhận tăng phí tham bảo hiểm với những bệnh có rủi ro cao do công ty bảo hiểm đánh giá.
  • Chấp nhận tham gia bảo hiểm nhưng công ty bảo hiểm sẽ loại trừ toàn bộ những bệnh có liên quan hoặc bệnh biến chứng.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm liên quan đến bệnh tật, thì công ty bảo hiểm sẽ chiếu theo các điều kiện đã ký kết để chi trả bồi thường cho người tham gia bảo hiểm.

Nghề Bảo Hiểm .Net Asked question April 22, 2022
Add a Comment
Write your answer.