Quyền lợi khi sở hữu nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

204 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Trường hợp người được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau, khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm của các hợp đồng trên, thì người đó có quyền hưởng quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng, nếu không có hạn chế về số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào.

Nghề Bảo Hiểm .Net Asked question April 18, 2022
Add a Comment
Write your answer.