Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm?

146 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Công ty có trách nhiệm giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ mà công ty yêu cầu như được thể hiện tại điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

Nếu việc chi trả quyền lợi bảo hiểm bị chậm trễ, tại thời điểm thanh toán, công ty sẽ trả lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn do ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả. Các quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả tại trụ sở của công ty hay chi nhánh của công ty hay qua bưu điện hay phương thức thích hợp khác.

Nghề Bảo Hiểm .Net Asked question April 20, 2022
Add a Comment
Write your answer.