Tôi có được thay đổi các chủ thể trong Hợp đồng bảo hiểm hay không?

145 viewsnghebaohiem.net@gmail.com hoặc đăng tải trực tiếp trên https://nghebaohiem.com/">FAQ Về Bảo Hiểm Nhân Thọ
0

Có 03 chủ thể chính trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đó là Bên mua bảo hiểm (chủ hợp đồng), Người được bảo hiểm và Người thụ hưởng.

Trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm, khách hàng có thể thay đổi Bên mua bảo hiểm và Người thụ hưởng vào bất cứ thời điểm nào, miễn là Bên mua bảo hiểm mới và Người thụ hưởng mới đáp ứng quy định của Luật pháp và công ty bảo hiểm  tại thời điểm yêu cầu thay  đổi.

Nhưng khách hàng không thể thay đổi Người được bảo hiểm. Bởi vì trong một hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm là cá nhân được công ty chấp thuận bảo hiểm. Sản phẩm bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm cũng như các điều kiện khác (nếu có) đều được thẩm định và chấp thuận trên cơ sở thông tin về tuổi, sức khỏe, nghề nghiệp của chính người này.

Tuy nhiên, khách hàng có thể yêu cầu tham gia sản phẩm bổ sung cho những thành viên khác trong gia đình (hay nói cách khác là thêm người được bảo hiểm) khi hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực

Nguồn: AIA – Nghề Bảo Hiểm .Net tổng hợp

Nghề Bảo Hiểm .Net Changed status to publish April 18, 2022
Add a Comment
Write your answer.